Home
O nás
Lidé v laboratoři

Lidé v laboratoři

untitled 2.28.27 PMOndřej Cinek

akademický pracovník a vedoucí laboratoře

 • Narozen 1972
 • MUDr. v roce 1996, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • Ph.D. v roce 2002 tamtéž, dizertační práce „Molekulární epidemiologie diabetes mellitus 1. typu“
 • docent lékařské mikrobiologie, 2011

Zabývá se infekční etiologií a epidemiologií diabetu 1. typu. Před zahájením práce v laboratoři (1999) pracoval rok na dětském oddělení (hlavně diabetologie). Pracoval v molekulárně epidemiologické laboratoři Národního ústavu pro veřejné zdraví v Oslo, Norsko (u K.S. Ronningen, 1998-1999) a ve virologické laboratoři Univerzity v Tampere, Finsko (u prof. H. Hyöty, 2012).

Podílel se na publikaci více než sta článků v mezinárodních časopisech. Obdržel The ISPAD Young Investigator’s Award (2005) a další ocenění.

Náplní jeho práce představuje zejména vymýšlet a psát projekty, grantové návrhy a články; vést laboratoř; dohlížet na některé projekty mladších členů laboratoře. Má zkušenosti zejména s PCR k detekci a kvantifikaci virů, detekci jednonukleotidových polymorfismů včetně technik k typizací HLA, s epidemiologií diabetu, okrajově pak i s monogenními nemocemi. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

 


 

untitled-3Štěpánka Průhová

výzkumný pracovník

 • narozena 1974
 • MUDr. v roce 1998, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • Ph.D. v roce 2003 na 3. lékařské fakultě UK, dizertační práce „Diabetes MODY v České republice – molekulárně genetická studie a vztah genotyp-fenotyp“
 • Doc, 2012 obhajoba Habilitační práce na téma Diabetes MODY v České republice

Zabývá se genetikou monogenních forem diabetu, zvláště pak MODY diabetu. Je dvouatestovaný pediatr, dlouhodobě pracuje na dětském oddělení, věnuje se pacientům s diabetem a endokrinními onemocněními, včetně poruch růstu. V letech 2000-2001 pracovala 8 měsíců v molekulárně genetické laboratoři Steno Diabetes Center and Hagedorn Research Institute v Dánsku.

Je autorkou nebo spoluautorkou četných mezinárodních publikací. Obdržela ocenění za nejlepší publikaci České diabetologické společnosti za rok 2013 a cenu za nejlepší publikaci České společnosti pro dětskou endokrinologii 2013 a 2010.

V laboratoři pracuje se vzorky pacientů s podezřením na MODY a novorozenecký diabetes. Vede databázi MODY rodin, komunikuje s lékaři doporučujícími pacienty k vyšetření. Účastní se výzkumných projektů a grantů zaměřených na genetiku MODY diabetu. Má zkušenosti zejména s PCR a přímým sekvenováním genů. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

 


 

untitledPavel Dřevínek

přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, vedoucí Centra cystické fibrózy

 • narozen 1975
 • MUDr. v roce 2000 na 2. lékařské fakultě UK
 • Ph.D. v roce 2005 tamtéž s dizertační prací na téma „Molekulárně genetická diagnostika bakterií komplexu Burkholderia cepacia u pacientů s cystickou fibrózou“
 • 2012: docent v oboru Lékařská mikrobiologie, 1. LF UK

V laboratoři molekulární genetiky pracoval do roku 2011 jako výzkumný pracovník, od roku 2011 je přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie při 2. LF UK a FN Motol.

Zabývá se především identifikací faktorů patogenity u Burkholderia cepacia, molekulárně mikrobiologickou diagnostikou bakterií komplexu B. cepacia a Pseudomonas aeruginosa, molekulární typizací vedoucí k identifikaci epidemických kmenů a identifikací faktorů patogenicity uvedených bakterií. Jako atestovaný mikrobiolog také dohlíží na správnou laboratorní praxi diagnostických metod. Absolvoval tříletý post-doc pobyt na Cardiff School of Biosciences, UK, v laboratoři Eshwara Mahenthiralingama.

Dále také vede Centrum cystické fibrózy při FN Motol a je členem několika mezinárodních odborných společností (podrobněji zde). Je autorem četných publikací zejména o Burkholderia cepacia. Učí v pregraduálním a postgraduálním studiu.

 

 


untitled-2Petra Dušátková

výzkumný pracovník

 • narozena 1983
 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Mgr.)
 • 2012 obhájila před komisí molekulární biologie, genetiky a virologie svou dizertační práci o MODY diabetu a byl jí udělen titul Ph.D.
 • od října 2008 je a výzkumným pracovníkem Laboratoře molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FNM

Zabývá se monogenním diabetem, jeho diagnostikou a původem prevalentních mutací v naší populaci. Je autorkou či spoluautorkou desítek mezinárodních publikací. V roce 2010 stážovala dva měsíce na Univerzitě v Oslo.

 

 

 


untitled-14Lucie Kalferstová

postgraduální studentka, výzkumný pracovník

 • narozena 1986
 • absolventka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr.)
 • od roku 2010 je postgraduální studentkou v programu Biomedicína, oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

V laboratoři molekulární genetiky začala pracovat jako laborantka, po roce nastoupila na postgraduální studium pod vedením Pavla Dřevínka.

Zabývá se typizací bakterií infikujících pacienty s cystickou fibrózou a studiem jejich patogenicity, konkrétně studiem genové exprese Burkholderia cepacia (microarraye) a typizací bakterií Pseudomonas aeruginosa. Dvakrát navštívila laboratoř prof. Valvanne v Belfastu, Irsko, kde se učila metodám pro funkční analýzu vybraných genů B. cepacia, které by mohly být zodpovědny za její patogenicitu.

 

 


untitled-18Lenka Kramná

postgraduální studentka, výzkumný pracovník

 • narozena 1983
 • Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr.)
 • od roku 2010 je postgraduální studentkou v programu Biomedicína, oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

V laboratoři molekulární genetiky začala pracovat jako laborantka, kdy se zabývala diagnostickou detekcí a kvantifikací DNA virů, po roce nastoupila na postgraduální studium pod vedením Ondřeje Cinka.

Zabývá se studiem virů jako možných spouštěčů diabetu 1. typu za použití technik sekvenování nové generace. Navštívila laboratoř prof. Hyotyho, Tampere, Finsko, kde půl roku pracovala na vzorcích z DIPP studie (Diabetes Prediction and Prevention). Také se podílí na sekvenování plicního mikrobiomu u pacientů s cystickou fibrózou.

 

 


untitled-5Klára Vilimovská Dědečková

výzkumný pracovník

 • narozena 1985
 • absolventka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (Mgr.)
 • PhD obhájila v roce 2013 na 2. lékařské fakultě UK, oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Zabývá se molekulární diagnostikou, epidemiologií a genotypizací bakterií komplexu Burkholderia cepacia a Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrózou. V současné době také zavádí nové metody jako je univerzální panfungální (18S rDNA) a panbakteriální (16S rDNA) detekce infekční agens z klinického materiálu.

Dvakrát navštívila Národní institut pro zdraví a výzkum (INSERM), Univerzita v Montpellier, Francie, Nimes, kde testovala virulenci vybraných kmenů B. cepacia na zvířecím modelu.

V roce 2013 získala cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace v oblasti diagnostiky a terapie.

 

 


untitled-4Kateřina Kolářová (roz. Holková)

postgraduální studentka

 • narozena 1989 v Praze
 • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. Svou bakalářskou (Enterovirus a diabetes 1. typu) i diplomovou (Genom enterovirů z dětské stolice: kombinace next-generation a klasického Sangerova sekvenování) práci vypracovávala v laboratoři molekulární genetiky
 • od roku 2014 je postgraduální studentkou 2. LF UK

Zabývá se bioinformatickou a fylogenetickou analýzou virů ze stolice u dětí před nástupem autoimunity. Je součástí týmu který se zabývá viry, jako možnými spouštěči diabetu 1. typu a bude navazovat na výsledky získané ze vzorků stolic hledáním stejných kmenů virů v krvi.

 

 

 


untitled-15Ivana Železná

laborant

 •  narozena 1976 v Rakovníku
 • 2004 absolvovala SŠ zdravotní – obor Zdravotní laborant

V Laboratoři molekulární genetiky pracuje od roku 2010.

Zabývá se diagnostickou detekcí a kvantifikací DNA virů u transplantovaných pacientů.

 

 

 

 

 

 


untitled-17Lenka Dušátková

laborant

 • narozena 1985
 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Mgr.)
 • postgraduální studentka PřF UK

V naší laboratoři se zabývá zejména monogenním diabetem a jeho diagnostikou.

 

 

 

 

 

 

 


untitled-13Jolana Vavrová

laborant

 • narozena 1989 v Otrokovicích
 • studuje Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a svou bakalářskou i diplomovou práci vypracovává v laboratoři molekulární genetiky

Zabývá se typizací bakterií u pacientů s cystickou fibrózou.

 

 

 

 

 

 

 


untitled-21Milena Antušková

vysokoškolský laboratorní pracovník

 • vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT), Ing.
 • v laboratoři molekulární genetiky pracuje od roku 2010

Zabývá se molekulární charakterizací bakterií u pacientů s cystickou fibrózou. Zavádí nové metody, např. specifickou PCR na vybranné bakteriální kmeny.

 

 

 

 

 

 


 untitled-11Jana Sklenářová (roz. Labiková)

výzkumný pracovník

 • narozena 1987 v Českých Budějovicích
 • 2012 Mgr. z Imunologie, Přírodovědecká fakulta UK
 • nyní postgraduální studium 2 LF - Imunologie

V naší laboratoři pracuje od roku 2014.

Zabývá se predikcí diabetu 1. typu a to jak výzkumem, tak koordinací prací v rámci programu predikce diabetu 1. typu PREDIA.CZ.

 

 

 

 

 


untitled-12Simona Tomšů

laborantka

Zabývá se predikcí diabetu 1. typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


untitled-6Klára Roženková

postgraduální studentka

 • narozena 1986 v Opavě
 • vystudovala 3. LF UK – všeobecné lékařství, promoce 2012
 • od 2012 PhD – 2. LF UK, postgraduální studium v Biomedicině, oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka, téma: Vliv vybraných genů na fungování beta buňky – především novorozenecký hyperinzulinismus

Od 9/2014 6mesicni stáž v rámci ESPE (European Society od Pediatric Endocrinology) Research Fellowship na Institute of Childs Health University College of London, Great Ormond Street Hospital London.

Kromě toho je sekundární lékař na pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol – ve specializaci přípravě na atestaci z dětského lékařství.

 

 


Další důležití členové laboratoře:

 

Petr Hubáček – MUDr, PhD, zodpovídá za diagnostiku DNA virů v naší laboratoři

Klára Veselá – laborantka, v současné době na mateřské dovolené, příležitostně stále pracuje v naší laboratoři

Jana Malíková – MUDr, PhD, v naší laboratoři realizovala své postgraduální studium, v současné době zde zavádí laboratoř funkčních studií

Michal Malina – MUDr, PhD, v naší laboratoři realizoval své postgraduální studium, ve kterém se zabýval genetikou chorob ledvin

Jana Djakow – MUDr, v současné době postgraduální studentka, zabývá se výzkumem genů pro Primární ciliární dyskinezi

Lenka Petruželková – MUDr, v současné době postgraduální studentka, zabývá se predikcí diabetu 1. typu (zejména protilátky proti Zn transportéru a predikce rozvoje diabetu pomocí glykovaného hemoglobinu)

Tereza Ulmanová – MUDr, v současné době postgraduální studentka, zabývá se imunitním systémem plodu u diabetických matek

 

Leave a Comment