Home
O nás
Lidé v laboratoři

Lidé v laboratoři

ondrej2_mOndřej Cinek

akademický pracovník a vedoucí laboratoře

 • Narozen 1972
 • MUDr. v roce 1996, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • Ph.D. v roce 2002 tamtéž, dizertační práce „Molekulární epidemiologie diabetes mellitus 1. typu“
 • docent lékařské mikrobiologie, 2011
 • profesor

Zabývá se infekční etiologií a epidemiologií diabetu 1. typu. Před zahájením práce v laboratoři (1999) pracoval rok na dětském oddělení (hlavně diabetologie). Pracoval v molekulárně epidemiologické laboratoři Národního ústavu pro veřejné zdraví v Oslo, Norsko (u K.S. Ronningen, 1998-1999) a ve virologické laboratoři Univerzity v Tampere, Finsko (u prof. H. Hyöty, 2012).

Podílel se na publikaci více než sta článků v mezinárodních časopisech. Obdržel The ISPAD Young Investigator’s Award (2005) a další ocenění.

Náplní jeho práce představuje zejména vymýšlet a psát projekty, grantové návrhy a články; vést laboratoř; dohlížet na některé projekty mladších členů laboratoře. Má zkušenosti zejména s PCR k detekci a kvantifikaci virů, detekci jednonukleotidových polymorfismů včetně technik k typizací HLA, s epidemiologií diabetu, okrajově pak i s monogenními nemocemi. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

 


 

untitled-3Štěpánka Průhová

výzkumný pracovník

 • narozena 1974
 • MUDr. v roce 1998, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • Ph.D. v roce 2003 na 3. lékařské fakultě UK, dizertační práce „Diabetes MODY v České republice – molekulárně genetická studie a vztah genotyp-fenotyp“
 • Doc, 2012 obhajoba Habilitační práce na téma Diabetes MODY v České republice

Zabývá se genetikou monogenních forem diabetu, zvláště pak MODY diabetu. Je dvouatestovaný pediatr, dlouhodobě pracuje na dětském oddělení, věnuje se pacientům s diabetem a endokrinními onemocněními, včetně poruch růstu. V letech 2000-2001 pracovala 8 měsíců v molekulárně genetické laboratoři Steno Diabetes Center and Hagedorn Research Institute v Dánsku.

Je autorkou nebo spoluautorkou četných mezinárodních publikací. Obdržela ocenění za nejlepší publikaci České diabetologické společnosti za rok 2013 a cenu za nejlepší publikaci České společnosti pro dětskou endokrinologii 2013 a 2010.

V laboratoři pracuje se vzorky pacientů s podezřením na MODY a novorozenecký diabetes. Vede databázi MODY rodin, komunikuje s lékaři doporučujícími pacienty k vyšetření. Účastní se výzkumných projektů a grantů zaměřených na genetiku MODY diabetu. Má zkušenosti zejména s PCR a přímým sekvenováním genů. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

 


 

untitled-2Petra Dušátková

výzkumný pracovník

 • narozena 1983
 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Mgr.)
 • 2012 obhájila před komisí molekulární biologie, genetiky a virologie svou dizertační práci o MODY diabetu a byl jí udělen titul Ph.D.
 • od října 2008 je a výzkumným pracovníkem Laboratoře molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FNM

Zabývá se monogenním diabetem, jeho diagnostikou a původem prevalentních mutací v naší populaci. Je autorkou či spoluautorkou desítek mezinárodních publikací. V roce 2010 stážovala dva měsíce na Univerzitě v Oslo.

 

 

 

 


Lenka2_mLenka Kramná

postgraduální studentka, výzkumný pracovník

 • narozena 1983
 • Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr.)
 • od roku 2010 je postgraduální studentkou v programu Biomedicína, oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

V laboratoři molekulární genetiky začala pracovat jako laborantka, kdy se zabývala diagnostickou detekcí a kvantifikací DNA virů, po roce nastoupila na postgraduální studium pod vedením Ondřeje Cinka.

Zabývá se studiem virů jako možných spouštěčů diabetu 1. typu za použití technik sekvenování nové generace. Navštívila laboratoř prof. Hyotyho, Tampere, Finsko, kde půl roku pracovala na vzorcích z DIPP studie (Diabetes Prediction and Prevention). Také se podílí na sekvenování plicního mikrobiomu u pacientů s cystickou fibrózou.

 

 


Martin Bezdíčkamartin_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veronika Strakováverca2_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karla Mazánkovákarla_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iva_mIvana Železná

laborant

 •  narozena 1976 v Rakovníku
 • 2004 absolvovala SŠ zdravotní – obor Zdravotní laborant

V Laboratoři molekulární genetiky pracuje od roku 2010.

Zabývá se diagnostickou detekcí a kvantifikací DNA virů u transplantovaných pacientů.

 

 

 

 

 

 

 


Klára Veseláklara1_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pavla Dvořákovápavla_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


simca2_mSimona Tomšů

laborantka

Zabývá se predikcí diabetu 1. typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vít Neumanvitek_mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


untitled-6Klára Roženková

postgraduální studentka

 • narozena 1986 v Opavě
 • vystudovala 3. LF UK – všeobecné lékařství, promoce 2012
 • od 2012 PhD – 2. LF UK, postgraduální studium v Biomedicině, oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka, téma: Vliv vybraných genů na fungování beta buňky – především novorozenecký hyperinzulinismus

Od 9/2014 6mesicni stáž v rámci ESPE (European Society od Pediatric Endocrinology) Research Fellowship na Institute of Childs Health University College of London, Great Ormond Street Hospital London.

Kromě toho je sekundární lékař na pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol – ve specializaci přípravě na atestaci z dětského lékařství.

 

 


Čile spolupracujeme:

 

Pavel Dřevínek – MUDr, Prof, vedoucí Ústavu lékařské mikrobiologie FN Motol

Milena Antušková – Ing., vede oddělení PCR diagnostiky Ústavu lékařské mikrobiologie

Petr Hubáček – MUDr, PhD, zodpovídá za diagnostiku DNA virů v naší laboratoři

Jana Malíková – MUDr, PhD, v naší laboratoři realizovala své postgraduální studium, v současné době zde zavádí laboratoř funkčních studií

Tereza Doušová – MUDr, vedoucí plicního oddělení FN Motol, v současné době pracuje v laboratoři tkáňových kultur na projektu testování nových látek jako terapeutických prostředků pro pacienty s cystickou fibrózou

 

Leave a Comment